Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

ויקהל


 
 

השבת הציבורית

רש"י מציין שאת החלק של הפרשה העוסק בשמירת השבת וקדושתה אמר משה לבני ישראל באופן פומבי, כשכל עם ישראל היה נוכח. משה אוסף את כל ישראל אליו ומכריז על רעיון קדושת השבת.

אנחנו למדים שבכמעט כל שאר המצוות והערכים של התורה לימד משה תחילה לקבוצה נבחרת של האנשים הקרובים אליו ואז לזקני ישראל, והם אלה שלימדו את הציבור הרחב והעבירו לו את מצוות התורה ואת פרטי ההלכות של התורה שבעל-פה.

אך מסתבר שהשיטה הזאת לא מספיק טובה כשמדובר בעיקרון יסוד של היהדות כמו שמירת השבת. בשביל השבת היה צורך בפורום ציבורי, ואת חשיבותה היה צורך להבהיר בפני אסיפה של כל עם ישראל, בדומה למה קרה במתן תורה בהר סיני או בברית האחרונה עם בני ישראל בסוף חייו של משה, כפי שמסופר לנו בספר דברים. לדעתי, בדרך זו התורה רומזת לעובדה שהקיום של העם היהודי תלוי לא רק בשמירת השבת הפרטית של כל יהודי ויהודי אלא גם בכך שהחברה היהודית כולה חייבת להכיר בקדושת השבת ולשמור את השבת כחברה. לא רק הבית היהודי צריך להיות מיוחד וקדוש ביום השבת. גם הרחוב היהודי צריך להתאפיין בייחוד ובקדושה בשבת.

ישנו שיפור בשמירת השבת הפרטית בעשרות השנים האחרונות. מאידך חלה נסיגה בשמירת השבת הציבורית גם בישראל וגם בקהילות היהודיות בארצות הברית. המרכזים הקהילתיים היהודים כמעט בכל הקהילות בארצות הברית נטשו את השבת. ברבים מהם טוענים שהסיבה היא שרוב הלקוחות שלהם אינם יהודים עוד. נראה שהאירוניה שבתירוץ הזה נעלמת מעיניהם. הרי האמת היא בכלל שהיהודים נטשו את המרכזים הקהילתיים היהודיים מפני שהיהודים האלה נטשו עוד קודם לכן את השבת. בישראל השבת הפומבית לעתים קרובות מתאפיינת בהפרת חוקי השבת הקיימים ולא באכיפתם או בשמירתם. שוב, יש אירוניה עצומה בעובדה שאנשים רוצים שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית אבל אינם פועלים למען קיום השבת הציבורית או אפילו מתנגדים לה, מפני שהשבת הציבורית, יותר מכל סימן פומבי אחר ליהדות, יותר מדגל, שפה, תרבות ועוד, היא זו שמגדירה את מדינת ישראל כמדינה יהודית.

השחיקה המתמשכת בשמירת השבת הציבורית אשר מוּנעת מתאוות בצע של חנויות קיבוצים, קניונים ומועדוני לילה )דרך אגב, נראה שבמועדונים ליל שבת הוא הערב עתיר פשיעה ואלימות ביותר מכל ימות השבוע) הפכה את ארצנו לא רק לפחות יהודית אלא גם לפחות בטוחה, פחות תרבותית ופחות מספקת מבחינה רגשית. רוב הילדים בישראל לא לומדים שום דבר על נושא השבת ועל חשיבותה בחיים היהודיים ובהיסטוריה של עם ישראל. זה מתכוון בטוח לצמצום סיכויינו לקיים מדינה יהודית בארצנו הקדושה. את השבת הציבורית יש לחזק בכל דרך כדי להבטיח עתיד משמעותי לדורות הבאים של העם היהודי.

שבת שלום,
הרב דוב בערל וויין

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.