Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

במדבר


מִפקדי השבטים

פרשת השבוע וחלקים מסוימים בחומש הזה, עוסקים במפקד בני ישראל. פרשני המקרא המסורתיים תמיד ראו בספירות החוזרות של בני ישראל שאנחנו רואים בספר במדבר ואחר-כך גם בארץ-ישראל, ביטוי לאהבה. אנשים תמיד סופרים ובודקים את הנכסים החשובים שלהם, בין אם אלה נכסים משפחתיים, חברתיים או כספיים. כל אדם בודק את מצבו הפיננסי וסופר, כך או אחרת, את כספו. זאת תכונה מולדת וטבעית של בני האדם עד שההלכה, כשהיא מבקשת לתאר את תשומת הלב שראוי לאדם לתת לאמירת מילות התפילה, משווה אותה למידת תשומת הלב שבה אדם מונה את כספו "כאילו מונה מעות".
מטבע הדברים, ספירת בני אדם שונה מאוד מספירת כסף או כל חפץ דומם אחר. כל אדם שונה מרעהו. טביעות האצבעות והדנ"א של בני האדם הם ייחודיים לכל אדם כמו גם דעותיו, מחשבותיו, תכונות האופי ודפוסי ההתנהגות שלו. לכן חיוני שרק הקב"ה יצווה ויפקח על מפקדן בני ישראל, מפני שספירה אנושית סתם לא תגלה את כל המגוון ואת התכונות האנושיות הטמונות במספרים הקרים שניבטים אלינו מהדף המודפס של החומש.
אולי זה המסר שהמסורת היהודית מבקשת להעביר לנו כשהיא מזהירה אותנו שלא למנות בני אדם בצורה קרה ומספרית גרידא, שמא תפקוד אותם מגיפה, או תבואנה עליהם צרות בעקבות הספירה הזאת. ספירת אנשים כיצורים זהים והתייחסות אליהם בדרך זו תמיד גוררת אחריה צרות ואסונות שפוקדים את החיים האישיים של היהודים וגם את חיי היהודים כעם.
 עושים עניין גדול מההבדלים בין מספר האנשים בשבטי ישראל השונים. כמה מהשבטים גדולים מאד במספרם, ואילו אחרים מונים מספר מועט יחסית של אנשים. ההסברים השטחיים והפשוטים לתופעה זו מתייחסים לדפוסים דמוגרפיים בתוך משפחות וקבוצות, אך חז"ל תמיד חיפשו סיבות רוחניות עמוקות יותר להבדלים האלה. אחת הסיבות שהם הציעו היא הקשיים שכל שבט ושבט סבל בשנות עבודת הפרך והרדיפה במצרים. שבט לוי כמעט לא סבל מהזוועות ומעבודת הפרך של שעבוד מצרים, ולכן ברכת התורה "כאשר יענו אותו, כן ירפה וכן יפרוץ" לא התקיימה בו. שבט שמעון הוסיף לסבול מהביקורת של יעקב על התנהגותו ותוקפנותו והמיותרת בפרשת שכם ובתקרית עם יוסף, ולכן מספרו תמיד היה קטן, והשבט כישות עצמאית כמעט חדל מלהתקיים אחרי שבני ישראל התבססו בארץ כנען. בזכות הברכות שברך יעקב את יוסף, המעמד המועדף של יוסף ועלייתו לגדולה בין אחיו, מנו שבטי מנשה ואפרים יחד יותר נפשות מכל שבט אחר משבטי ישראל. נראה שברכות רבות ולקחים רבים מסתתרים בתוך המספרים היבשים לכאורה שמוצגים לנו בפרשת השבוע.
שבת שלום,
הרב דוב בערל וויין

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.