Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

סבלנות


הסבלנות איננה באמת תכונה יהודית. התלמוד מספר לנו שגוי אחד ציין זאת בפני אחד הרבנים הגדולים כשכינה את היהודים "עמא פזיזא", עם פזיז וקצר רוח. אותו גוי דיבר על קוצר הרוח של בני ישראל בהר סיני, כאשר קיבלו את התורה בלי תנאי, בלי להמתין ולשמוע מהקב"ה את כל פרטי החוקים באמצעות משה. אך גם כהערה כללית על ההתנהגות היהודית באופן רחב יותר, יש להודות שהסבלנות איננה מתכונותינו הבולטות. תמיד יש בעולם היהודי לחץ גדול להשיג דברים ויעדים - המשיח, שלום, שגשוג ועוד

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.