Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

פרשת וארא


משה מתאכזב עמוקות כשהוא מגלה שהקב"ה לא פעל במהירות וכפי שמשה חשב שמתבקש לעשות כדי לגאול את בני ישראל מהשעבוד במצרים. הקובלנה שלו להקב"ה "והצל לא הצלת את עמך" והתלונה שלו על החמרת השעבוד במקום שיפורו טבעיות ומובנות. עם זאת, על אף שהעובדות תומכות בנכונות דברי משה, הקב"ה מאוכזב, כביכול, מדברי משה ומהגישה שלו. הקב"ה מתגעגע לגישה של האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שגם לנוכח אכזבות, ניסיונות ותהפוכות, לא זזו כהוא זה מאמונתם ולא קבלו בפניו הקב"ה על כך שטרם מילא את ההבטחות שנתן להם. זאת המשמעות, כך מלמדים אותנו חז"ל, של העובדה שאלוקים נגלה לפניהם בשם אישי פחות מזה שבו נגלה למשה.

דווקא משום שמשה הגיע לרמת "ידיעה" כזאת של הקב"ה, שנגלה אליו בשמו "האישי" והמופלא ביותר, הוא חש אכזבה יותר מהאבות ואף מרשה לעצמו להביע את אכזבתו בפני הקב"ה, שאותו הוא מרגיש שהוא "מכיר" היטב. דווקא הגדולה של משה, הגדול מכל הנביאים, והקרבה האישית שלו לקב"ה הן אלה שבאופן פרדוקסלי מעוררות במשה את תחושת הדיכאון והאכזבה מן העיכוב, לכאורה, במימוש הבטחת האל לגאול את בני ישראל מעבדות מצרים. אנחנו תמיד מתוסכלים ומאוכזבים יותר מאלה שנדמה לנו שאנחנו מכירים היטב, ופחות מאלה שנראים לנו רחוקים יותר.

התלמוד מלמד אותנו שדברי משה לקב"ה והטרוניה שלו עוד יעלו למשה ביוקר. הקב"ה אמר לו "עתה תראה" את אשר אעשה לפרעה ולמצרים, אך לא תזכה לראות את כניסת העם לארץ ישראל ואת תבוסת הכנענים ו-31 מלכיהם. הקב"ה מעריך, כביכול, סבלנות. זאת אחת התכונות והמעלות שמיוחסות להקב"ה בתורה. הסבלנות של הקב"ה, כביכול, מאפשרת את קיומנו כבני האדם כפי שהוא היום בעולמנו.

הליכה בדרכי האל - זאת הפילוסופיה העיקרית של היהדות ואורח החיים שהיא מציגה, ומשום כך הסבלנות נחשבת למעלה גדולה ביותר. סבלנות כלפי הזולת, כלפי בני משפחה, כלפי הקהילה ואפילו כלפי האל עצמו, היא סימן מובהק של המחשבה היהודית והגישה היהודית. אם נסקור את חיי האבות, יקל עלינו לראות עד כמה סבלניים ובלתי תובעניים הם באמת היו. הם מעולם לא התעקשו על פתרונות "עכשיו" ועבדו את הקב"ה בענווה ומתוך אמונה איתנה בתקפות המצוות אל ובעתיד צאצאיהם. כמנהיג בני ישראל גם משה לומד את ערכה של הסבלנות, ושוב לא נשמע ממנו תביעות עקשניות לפתרונות מיידיים ולקיום מהיר של הבטחות הקב"ה לבני ישראל.

שבת שלום
רבי ברל ויין

רבי ברל ויין, היסטוריון יהודי, סופר ומרצה בינ"ל, מציע מגוון גדול של תקליטורים, קלטות, די-וי-די וספרים על היסטוריה יהודית ב- www.rabbiwein.com

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.