Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

פרשת ויצא


ההצלחה של האבות, גם אברהם, גם יצחק וגם יעקב, תמיד עוררה קנאה בקרב התושבים במקומות שבהם התגוררו. אברהם הוכר כ"נשיא אלוהים בתוכנו" ועם זאת אנשים ראו בעין רעה את החלקה שקנה לקבור בה את שרה. יצחק מסולק מממלכת אבימלך בתואנה "כי עצמת ממנו מאוד", ובפרשת השבוע, לבן אומר ליעקב שכל מה שיש לו הוא בעצם רכושו של לבן. הברכות של אלוקים וההבטחה שהבטיח להגן על האבות והאמהות מצילות אותם משכניהם, משארי בשרם ומאויביהם. אולם דווקא ההצלחה וההישגים של משפחה קטנה זו, כפי שהבטיח האל ולמרות הסיכויים הקלושים וההתנגדות, מעוררת בשכניהם שנאה וקנאה. אף-על-פי שהשכנים עצמם, כמו אבימלך ולבן, מפיקים תועלת רבה מההישגים של יצחק ושל יעקב. חכמי התלמוד לימדו אותנו שהשנאה מעבירה אדם על דעתו, ולכן הוא מפסיק לחשוב ולהתנהג בהיגיון. זאת הסיבה שבמקום הכרת תודה וידידות, הישגי האבות והאמהות מעוררים בהם רק חמדנות, קנאה ורדיפות, ואיום באלימות תמיד מרחף ברקע. כל המאמצים לשמור על פרופיל נמוך ולרכך את לבן רק מגבירים את חוסר הסובלנות והשנאה. לא לחינם ההגדה של פסח מציגה את לבן כאויב הגדול ביותר לקיומו של העם היהודי, אפילו יותר מפרעה המצרי. אך כמעט כל אויבי היהודים לכל אורך ההיסטוריה לוקים באותו פגם מוסרי בסיסי ביחסם ליהודים: כפיות טובה, קנאה ותאוות בצע. כל אלה מתגלים לפנינו בפרשת השבוע.

מישהו אמר לי שאולי, אם נשמור על פרופיל נמוך יותר בעולם, אם לא נקבל כל כך הרבה פרסי נובל, אם נשפיע פחות בתחומי הכלכלה והתקשורת, האנטישמיות תפחת. קשה לחשוב בתבונה כשנכנסים לתחום של "מה היה קורה אילו". אין ספק שהעולם וכל האנושות יהיו דלים יותר אם היהודים יגבילו בכוונה תחילה את מרצתם, את תבונתם ואת היצירתיות שלהם ולא יתרמו לתרבות האנושית. בוודאי אין שום ערובה שהעולם יחבב אותנו יותר ממה שהוא מחבב כעת אם נצליח פחות ונבלוט פחות. עצם העובדה שהאל ברך את האבות בהצלחה וביכולת השפעה מראה שזה מה שהוא רוצה בשבילנו. התורה אומרת במפורש שכל האומות ומשפחות האדמה מתברכות באמצעותנו. ולכן, במקרה שלנו, הגורע לא בהכרח מוסיף. עם זאת, נאסר עלינו לנפנף בהצלחתנו בפני אלה שמזלם שפר עליהם פחות מאתנו. צניעות בהתנהגות ובהליכות היא בת לוויה חשובה להצלחה. זה גם הלקח שיעקב אבינו אמור ללמד אותנו. אין לנו רשות לבלום את כישורינו והישגינו, אך בוודאי נדרש מאתנו לרסן את האגו ואת והרהב שלנו. גם זאת תכונה יהודית חשובה שצריכה להיות אחד מיסודות חיינו.

שבת שלום
רבי ברל ויין

רבי ברל ויין, היסטוריון יהודי, סופר ומרצה בינ"ל, מציע מגוון גדול של תקליטורים, קלטות, די-וי-די וספרים על היסטוריה יהודית ב- www.rabbiwein.com

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.