Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

פרשת וישלח


בפרשת השבוע מיד אחרי שיעקב אבינו נמלט בהצלחה מלבן הוא מתכונן למפגש עם אויבו המושבע, עשיו. הוא שולח מלאכים אל עשיו לפני שהוא עצמו נפגש אתו פנים אל פנים. למילה "מלאכים" שתי משמעויות: סוכנים, שליחים, בני אדם שנשלחו לעשות משהו במצוות יעקב, או מלאכי שרת, שליחים על-טבעיים שהאל שלח ליעקב כדי לסייע לו במפגש הרה הגורל זה עם אחיו. רש"י מזכיר בפירושו את שתי המשמעויות האפשריות. בעשותו כן, רש"י מלמד אותנו ששני הפירושים נכונים ברמות שונות של הבנת הפסוק. המסר כאן הוא שכדי שהמפגש עם עשיו יהיה מוצלח מנקודת מבטו של יעקב, הוא צריך סיוע אנושי וסיוע על-טבעי. עשיו הוא אויב מטיל מורא מבחינה גופנית, צבאית, תרבותית ואינטלקטואלית. אי אפשר להתעלם ממנו או להעלים אותו בכוח הרצון. הוא מלווה אותנו מזמן יעקב ועד ימינו. לעתים הוא מאיים על עצם קיומנו, ולעתים נדמה שיחסו אלינו נדיב יותר. עם זאת, הוא קיים בסביבתנו כל העת ומעולם לא זנח את התביעה שלו שנמיר את דתנו, נתבולל או סתם ניעלם. על אף שישמעאל הוא זה שמעסיק את רוב תשומת לבנו בעת הזאת, לא נעשה בחכמה אם נתעלם מהנוכחות המתמשכת של עשיו בעולמנו ובעניינינו.

האסטרטגיה של יעקב היא להיעזר בשתי המשמעויות של המלאכים בהתגוננות שלו מפני עשיו. הוא מכין את עצמו לפייס את עשיו במתנות ובעושר ולהראות לו שכדאי לו שיעקב יהיה יצרני ויהיה בסביבתו. יעקב גם מחזק את עצמו מבחינה רוחנית, בתפילה ובתחינה לאל שיציל אותו מאחיו עשיו. לבסוף, כמוצא אחרון, הוא מוכן להילחם בעשיו בנשק שלו, בחרב ובמלחמה. שתי האסטרטגיות האלה, מתנות לעשיו ומלחמה בו, דורשות מאמץ אנושי, כישרון והקרבה. הם מייצגים את המשמעות הראשונה של המלאכים כבני אדם, כשליחים. האסטרטגיה השלישית, תפילה והישענות על התערבות אלוקית שתסכל את תכניותיו המרושעות של עשיו מתאימה לרעיון שהמלאכים של יעקב היו מלאכים משמים, יצורים על-טבעיים. בהיסטוריה הארוכה של המפגשים שלנו עם עשיו תמיד נשענו על שתי המשמעויות של "המלאכים". אחת בלבד לא מספיקה לנו להתגונן מפני עשיו. בלי מאמץ אנושי והקרבה, העזרה משמים לא תגיע או תהיה מצומצמת יותר, כי הגמול לפי המאמץ, אבל תהיה זו גם סכלות להאמין שעם קטן ולוחמני יוכל לעמוד לבדו מול כל התהפוכות ולסכל את כוונות עשיו. בלי עזרת האל הניסיון לבנות לנו בית לאומי יהיה לשווא. במובן זה המשמעות הכפולה של המילה "מלאכים" בפרשת השבוע רלוונטית במידה רבה לנו ולמצבנו בכל עת.

שבת שלום
רבי ברל ויין

רבי ברל ויין, היסטוריון יהודי, סופר ומרצה בינ"ל, מציע מגוון גדול של תקליטורים, קלטות, די-וי-די וספרים על היסטוריה יהודית ב- www.rabbiwein.com

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.