Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

פנחס


 

 
  
 
בפרשת השבוע מתואר עוד מפקד של בני ישראל. על אף שהמספרים זהים כמעט לאלה שעליהם התורה דיווחה במפקד הקודם בהתחלת ספר במדבר, התורה טורחת ומפרטת לנו את המפקד בפרטי פרטים. כל מפרשי התורה התקשו למצוא משמעות במפקד הנוסף הזה של בני ישראל. מטרידה לא פחות העובדה שבמשך השנים הרבות של נדודי בני ישראל במדבר לא חל שום שינוי משמעותי במספרם לפי המפקדים. נראה שהתורה מבקשת לספר לנו בשלב מוקדם  שמספרים קטנים יאפיינו את העם היהודי בכל אלפי שנות ההיסטוריה הארוכה שלו. גם ב-75 השנים האחרונות עוד לא השלים העם היהודי את מספר האנשים שאיבדנו בשואה. הספירה בפרשת השבוע היא דוגמה למאבק הקיומי של העם היהודי מבחינה דמוגרפית. אלוהים הבטיח לנו שנהיה "המעט מכל העמים",  ובו בזמן גם ציווה עלינו להקים משפחות ולהבטיח את קיומנו מבחינה דמוגרפית מדור לדור. נישואי תערובת ושיעור ילודה נמוך בקרב מגזרים רבים בחברה היהודית פוגעים בהמשך קיומנו. עם זאת, שיעור הילודה הגבוה והגידול הדמוגרפי בקרב הקהילות היהודיות האורתודוכסיות בישראל ובעולם כולו הם קרן של תקווה ואופטימיות. האמת הפשוטה היא שהיהדות לא יכולה להתקיים בלי יהודים. המשימה שלנו היא לספק את היהודים הדרושים לקיומו של העם היהודי.
 
התורה סופרת אנשים. מלבד הספירה הפומבית הנחוצה של העושר שנאסף לצורך בניית המשכן ויצירת כליו ובגדי הכהונה, אין בתורה עוד דיווח מפורט של כסף או עושר. האנשים הם הפריטים החשובים ביותר בחיים היהודיים. והאנשים לעולם אינם נספרים באופן ישיר, אלא רק בעקיפין, באמצעות מטבעות, כבשים וכדומה, מפני שמספר איננו יכול להביע באמת את ערכו ואת כישוריו של הפרט. בעולם יש נטייה לספור ממון ונכסים, לראות בעושר את המצרך החשוב ביותר בחיים הלאומיים או הפרטיים. אני זוכר שכאשר שימשתי כרב במיאמי ביץ' לפני עשרות שנים, ראיתי מאות גמלאים שעמדו בתור בבנקים מקומיים ארבע פעמים בשנה כדי לרשום בפנקס החיסכון שלהם את הריבית שקיבלו על כספם. תמיד היו אנשים שדחפו וניסו לפלס דרך לראש התור בכוח. בשבילם האנשים האחרים היו חסרי חשיבות. הספירה של הכסף, מה  שפנקס החיסכון ייצג בשבילם, קיבלה עדיפות על פני התחשבות אנושית פשוטה  באנשים אחרים. התורה לא מסכימה עם התפיסה הזאת. בשבילנו בני אדם הם הדבר הכי חשוב. מהספירה החוזרת ונשנית של בני ישראל בתורה אנחנו למדים שבשביל העם היהודי האנשים הם הפריט היקר ביותר שיכול להיות. אם זוכרים את זה, ברור שצריך להשתדל להתנהג בהתאם לערכים שהתורה הנחילה לעם היהודי בכל הדורות.
 
 
שבת שלום,
הרב דוב ברל ויין

 

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.