Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

בלק


 

 
התורה מספרת לנו בפרשת השבוע על הופעתו של אויב ישן בתחפושת חדשה. לפי המדרש, שמשקף חשיבה רבנית מסורתית בנושא זה, בלעם היה זה שיעץ לפרעה עשרות שנים קודם לכן להשמיד את בני ישראל. פרעה, מסיבות שונות ובגלל נסיבות שאינן בשליטתו, לא הצליח להשלים את המלאכה, על אף המספר העצום של היהודים שנהרגו כעבדים וביאור שורץ התנינים שלו. הפעם בלעם חוזר לזירה כשליח של בלק, לכאורה, אבל לאמתו של דבר הוא סוכן עצמאי שמביא את השנאה הפרטית שלו כלפי בני ישראל, והוא נחוש בדעתו להוציא לפועל את תוכניותיו הנפשעות להשמיד את בני ישראל. את תוכניתו מסכלות המגבלות שהקב"ה שם עליו. ולמרות זאת, אלפים מבני ישראל מתו בעקבות עצתו והתנהגותו. בלעם הוא ארגון זכויות האדם הראשון בהיסטוריה. הוא אומר מילים יפות. כמה משורות השירה העברית היפות ביותר יוצאות מפיו וממחשבתו . הוא אומר הרבה דברים מחמיאים על בני ישראל, אבל כפי שחז"ל ניסחו זאת, "מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו". די להציץ מאחורי החזות הצדקנית שמגדירה את בלעם כדי לראות את האויב מלא המשטמה שמבקש לקלל את בני ישראל, את התורה ואת דת ישראל. בלעם הוא אבי כל הצביעות והביקורת הצדקנית שהוטחה בעם היהודי בכל הדורות, ביקורת שמוטחת כיום במדינתו הקטנה, המבודדת והמותקפת. בלעם אומר "מה טובו אוהליך יעקב", אך גם משווה אותנו לארי משתולל שמשמיד אומות. התחכום שלו מתבטא בכך שהמחמאות והברכות שלו הן-הן הקללות.
 
במאה האחרונה חלק ניכר מהעולם ניסה לרצוח מיליוני יהודים או סייע לרוצחים. גם הפעם, מסיבות שונות, "הפיתרון הסופי לבעיה היהודית" לא הושג. ולכן, כמו בלעם, חלק גדול מהעולם נסוג מתמיכה גלויה ברצח העם היהודי והחליט במקום זאת "לברך" את העם היהודי ואת מדינת ישראל ולהרעיף עליה ארגונים לא-ממשלתיים, ארגוני זכויות אדם, ועדות או"ם ושאר ארגונים צדקניים שמוקדשים להצלת ישראל מעצמה. לדאבון הלב, אך לא למרבה ההפתעה, יהודים רבים, יהודים נבערים מדעת בכל הנוגע למסורתם ולדתם, מאמינים להעמדת הפנים הזאת של בלעם, ולכן הם מצרפים את קולם למקהלת הצביעות והשנאה של בלעם. יהודים אוהבים את בלעם, את דבריו, את רעיונותיו הנשגבים ואת החנופה שלו. הם מתקשים לחשוב עליו רעות,  ולכן מדינת ישראל והעם היהודי כל הזמן נופלים קורבן לניסיונותיו המתוחכמים להזיק ולהרוס. בלעם בונה מזבחות לאל, מכריז על צדיקותו, מציג תעודות של נביא, מתיימר להיות איש חכם ואדם נאצל. הוא יודע לא רק מה טוב לעם ישראל, אם רק יסכים להטות אוזן לעצתו ולחוכמתו, אלא גם מתרברב בכך שהוא יודע את פרטי רצון האל. הוא מחזיק באמיתות נצחיות, ועובדות או מציאות לא יורשו לסתור את הרעיונות המקובעים שלו. הוא יהרוג אותנו ברכות עם טקסים בגן ורדים ועם בפרסי נובל. אך הרוג יהרוג אותנו אם רק יוכל. לכן גם הפעם יצטרך הקב"ה לעצור אותו, והוא יעצור, אין ספק.
 
שבת שלום,
הרב דוב ברל ויין

 

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.