Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

חקת


 

רצף האסונות שפוקדים את בני ישראל במדבר סיני שעליו מספרות לנו הפרשיות בספר במדבר מגיע לשיאו בפרשת השבוע כאשר הקב"ה מכריז שמשה, אהרון ומרים, כל צוות ההנהגה של בני ישראל, לא יורשה להיכנס לארץ המובטחת. ההחלטה הזאת ביחס למשה במיוחד נראית אכזרית להבנה האנושית המוגבלת שלנו, בייחוד לאור החטא הקל לכאורה שהוא חטא כשהכה בסלע במקום לדבר אליו. הקושי הזה דחף כמה מהמפרשים והחכמים, וביניהם הרמב"ם ואברבנל , לטעון שהעונש הזה היה על הצטברות של חטאים קטנים קודמים שהגיעו לשיאם בחטא שחטא משה כשהכה בסלע במקום לדבר אליו - הקש ששבר את גב הגמל, כביכול. אך רוב המפרשים מתרכזים בניסיון להסביר את ההחלטה לאור האמירה של התורה עצמה שמשה נענש על אותה תקרית אחת והיחידה של הכאת הסלע במקום להישמע להוראות הקב"ה ולדבר אליו. למרות כל המורכבות המופלאה של הסוגיה הזאת וכל הקושי שיש בה, השורה התחתונה היא שבני ישראל לא ייהנו מנוכחותו של משה ומהנהגתו כאשר יצאו למשימה הגדולה של בניית האומה עם כניסתם לארץ ישראל. קרוב לוודאי שההיסטוריה היהודית, ואף העולמית, הייתה שונה אילו משה היה מוביל את בני ישראל לתוך הארץ המובטחת. אך לא כך נגזר.
 
אני חושב שאחד מן הלקחים הרבים שהתורה מלמדת אותנו בשיעור הזה הוא לקח שיש לו רלוונטיות גדולה להבנת הדפוס של ההיסטוריה היהודית עצמה. הלקח הזה הוא שמנהיג, ולא משנה כמה דגול הוא כשלעצמו - גם אם זה משה שמסוגל לדבר עם הקב"ה פנים אל פנים, כביכול, בכל עת שהוא חפץ - הוא תוצר של תקופתו ושל החברה שבה הוא חי. אם הדור של משה רבנו, הדור שיצא ממצרים ועמד בהר סיני לקבל את התורה לא נכנס לארץ ישראל, גם משה עצמו לא ייכנס. גורל המנהיג קשור לגורל של בני דורו ולאירועים ושל תקופתו. מנהיג דגול של תקופה אחת איננו בהכרח מנהיג גדול לתקופה אחרת. התלמוד מעביר את המסר הזה בדרכים רבות. "יפתח בדורו כשמואל בדורו". אם מדברים על האדם עצמו, ייתכן ששני האנשים האלה לא היו באותה רמה רוחנית. אך שמואל לא היה המנהיג המתאים לדורו של יפתח, כפי שיפתח לא היה המנהיג המתאים לדורו של שמואל. משה קשור קשר בל ינתק לדור שלו, ולכן איננו יכול להיכנס לארץ ישראל כשכל הדור שלו מת במדבר. חז"ל לימדו אותנו גם  ש"אין מלכות אחת נוגעת בחברתה כמלוא נימה". הרעיונות והאקסיומות האלה חלו גם על משה רבנו, ומשום כך, למרות גדולתו הרוחנית וצדקתו הרבה, נמנעה ממנו הכניסה לארץ ישראל.
 
 
שבת שלום,
הרב דוב ברל ויין

 

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.