Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

בלק


  

בפרשת השבוע אנחנו עורכים היכרות עם החשודים הקבועים שתמיד נוכחים ופעילים בהיסטוריה היהודית ובענייני העולם. בלק ובלעם הם אבות הטיפוס של אויבי העם היהודי בכל הדורות. האמת היא שאין להם שום סיבה לגיטימית להיות האויבים שלנו. הם מייחסים לעם ישראל עוינות ותוקפנות שאין להן שום בסיס במציאות.
 
הם מונעים על ידי קנאה, תאוות בצע ואי הבנה איומה של המצב שמובילים אותם לשנאה עיקשת ורצון להשמיד את העם היהודי. מה שמפריע להם הוא עצם קיומו של העם היהודי. הם כועסים על כך שבני ישראל יצאו ממצרים והשתחררו מהשעבוד. הם גם נוטרים להם טינה על חוויה המיוחדת והייחודית שעברו במתן תורה.
 
בשלב מאוחר יותר, הם נוטרים טינה לעם ישראל גם על כך שעתידה להיות לו מולדת ומדינה לאומית בארץ ישראל. ולכן הם פותחים במערכה לא-אלימה לכאורה שנועדה להשמיד את בני ישראל. וכלי הנשק במערכה הלא-אלימה הזאת הם קללות וליבוי השנאה.
 
התלמוד אומר שלפי "הברכות" של בלעם אנחנו יכולים ללמוד מה היו הכוונות האמתיות שלו ואילו קללות הוא התכוון לקלל את בני ישראל. בלק מצדו מוכן להשקיע זמן וכסף רב ולסכן את המוניטין האישיים והלאומיים שלו כדי להכפיש את עם ישראל ובסופו של דבר גם להשמידו.
 
הוא יודע שהוא צריך מישהו שיעמוד בראש הפרויקט הזה, והוא גם יודע שאנשים כאלה תמיד זמינים... תמורת מחיר הולם. ברור גם שכאשר מדובר בהתנגדות לעם ישראל, אין בעיה של כסף. לכן בלק ובלעם הם הזוג מושלם, גם אם מוזר, שמה שמאחד אותו הוא השנאה לעם ישראל.
 
הזוג הזה עדיין חי ופעיל גם בימינו. אינספור אנשים, שנתמכים על ידי מגוון של ארגונים לא ממשלתיים בעלי שמות מפוארים, מקדישים את כל מרצם להביא לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל, של היהדות ושל העם היהודי בכלל. וגם הם לא סובלים ממחסור במשאבים, כמו במקרה של בלק, במאמציהם לממן את הפרויקט הזה. כסף מהשוק האירופי, מארצות ערב וממקורות פרטיים זורם למאמץ "לקלל" את מדינת ישראל ואת העם היהודי.
 
המטרה של בלק איננה לסייע לעמו אלא להשמיד עם אחר. כל הכסף הזה, שמופנה היום אך ורק למאמצים להשמדת ישראל, היה יכול לסייע למיליוני מוסלמים לצאת מחיים של עוני, רעב ומחלות. אך לא לזה הכסף הזה מיועד.
 
בלק רוצה רק את השמדת ישראל. גם בימינו אין מחסור בדוברים שרוצים לקדם את המטרה הנפשעת הזאת. יש תמיד בלעמים לרוב שמוכנים ומזומנים לעלות על הגל הפופוליסטי הזה ולהאשים את היהודים ואת מדינה היהודית בכל תחלואי העולם וצרותיו.
 
לבלעם יש לשון נחש. הוא מדבר בנימה מחמיאה ובקול מרגיע, אך זאת רק מסכה שמסווה את השנאה שהוא רוחש לעם ישראל, שנאה שאין לה שום בסיס אישי או מניע לאומי. גם בלעם עדיין קיים היום, ואנחנו צריכים רק להכיר בכך שבסופו של דבר יבין העולם שקללותיו הפכו לברכות.
 
שבת שלום,
הרב דוב בערל וויין

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.