Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

האזינו


 

 
הנאום הארוך והמפורט של משה אל בני ישראל מגיע לשלב האחרון בפרשת האזינו. אך משה איננו מדבר רק אל בני דורו שעומדים לצאת לכבוש את ארץ כנען ולהתנחל בה. משה מדבר גם אל הדורות הבאים של עם ישראל, אלה שיבואו אלפי שנים אחריהם. שירת האזינו מייצגת את הדפוס של ההיסטוריה היהודית ואת גורל העם היהודי.
כפי ששתי הדעות במדרש ובתלמוד שרש"י מביא מבהירות היטב, המסר הזה איננו מסר מקומי, לעם ישראל בלבד, אלא מסר שיש לו גם השלכות אוניברסאליות. כל מי שמכיר את זרימת ההיסטוריה האנושית הכללית יזהה מיד את החלק הבלתי פרופורציונאלי שיש ליהודים בהשפעה על תולדות האנושות. סיפורה של האנושות תלוי במידה רבה בסיפורם של היהודים. אנשים שמדכאים ורודפים את העם היהודי קמים שוב ושוב, אך בסופו של דבר הם תמיד מובסים, אבל רק אחרי שגרמו נזק גדול ליהודים, לעמם שלהם ולעולם בכלל. היהודים ממשיכים להתקיים כאומה, מפני שכך הובטח לנו בנבואות ובשירת האזינו, ותהליך שיקום החיים היהודים נמשך, עד שקם לנו אויב חדש.
נדמה שאיש אינו לומד דבר מההיסטוריה ומאירועי העבר, לא היהודים ולא אויביהם, ולכן הדפוס שמוצג בפרשת השבוע הוא נצחי כמעט. זאת, למעשה, המהות של אזהרת התורה מפני עבודת אלילים. האלילים האלה כבר הוכיחו שהם אלילי שקר, ובכל זאת בני האדם סוגדים להם, אם כי תחת שם חדש או כסות חדשה.
 השאלה העיקרית בהיסטוריה היהודית, השאלה שניצבת בפנינו גם היום, כשאנחנו חשים מבודדים ומוקפים אויבים, היא איך נשבור את מעגל הקסמים הזה. בשירת האזינו משה אומר שרק חזרה אמיתית למסורת, לערכים של הברית בין הקב"ה לעם ישראל יכולה לשים קץ למעגל הקסמים הזה של שנאה וחורבן. המרד של היהודים בברית של עם ישראל עם הקב"ה מוליד מרד גם בהגינות ובשכל הישר, מרד שמתבטא בכך שאומות העולם מוסיפות לרדוף אותנו. משה מבהיר זאת היטב בדבריו בפרשה הזאת.
האמת היא שעל אף שמשה מצווה על בני ישראל לזכור ולהתייחס לשירת האזינו כעדה נצחית להיסטוריה היהודית, למרבה הצער היהודים מעולם לא האמינו באמת לאזהרה של משה, ולכן גם בימינו אנחנו מגששים בערפל של האירועים בחיפוש אחר דרך חדשנית לפתרון הבעיות. משה מכנה את בני ישראל "בנים לא אמון בם". משה איבד את האמון בבני ישראל בגלל הנטייה שלנו לחזור על משגי העבר ובגלל החיבה היהודית לאמץ שוב ושוב טרנדים תרבותיים וחברתיים חדשים. אמון נבנה על חוכמה והתמדה. בשירת האזינו נמצא הרבה משתי התכונות החיוניות האלה, שרק הן יבטיחו את קיומנו ואת הצלחתנו בעתיד.
שבת שלום ושנה טובה,
הרב דוב בערל וויין

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.