Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

יתרו


בהתגלות בהר סיני קבע הקב"ה לבני ישראל מטרה להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש". גם מטרות נעלות, כמו כל רעיון נאצל או אידיאל נשגב, דורשות הגדרה. למה הכוונה ב"ממלכת כהנים"? בעולם היהודי הכהנים, צאצאיו של אהרון, היו אנשים שקיבלו פטור ממטלות היומיום של חיי החולין. הם היו אנשים שהמוני ישראל תמכו בהם מבחינה כלכלית וכספית. אם העם כולו יהיה ממלכת כהנים במובן של אורח חיים כזה, ממלכה כזאת לא תוכל להתקיים, כמובן. לכן הרעיון של ממלכת כהנים מתייחס בוודאי למציאות רחבה יותר. האתגר שלנו הוא להיות ממלכה של מורים, "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו". כולנו מורים בדוגמה האישית שאנחנו נותנים, גם אם לא במשלח ידנו. ההתנהגות שלנו משפיעה על ילדינו, על שכנינו, על הלקוחות שלנו ועל חברינו לעבודה.
הכהן בשירות העם היהודי היה אדם ששירת את הציבור ואת הצרכים של הפרט בציבור היהודי. הוא היה אדם שתפקידו היה לענות על הצרכים של הקהילה, בין אם זה בעבודת המקדש או בפעילות עם אנשים שנועדה לחזק את המעמד של הקהילה או לסייע לאנשים כפרטים. הכהן היה העובד הסוציאלי, המגשר, הדבק שחיבר את חלקי הקהילה והעניק לה את תחושת האחדות והלכידות הנדרשת. כל יהודי מחויב להשתדל להיות כהן במובן הזה.
גם "גוי קדוש" הוא ביטוי שמצריך הגדרה ופירוט. המילה קדושה באה מהפועל להקדיש, להתמסר, לשבור מחסומים חברתיים שלא פעם מונעים מאתנו להגיע לסיפוק רוחני ולהגשים מטרות נעלות. לכן המשמעות של "גוי קדוש" היא בהכרח אומה שמסוגלת לשמור על זהותה הייחודית, אומה שמצליחה שלא להיבלע על ידי תרבויות הרוב המשתנות תדיר שתמיד מקיפות אותה. כדי להשיג קדושה יש צורך לדאוג לכולם ולהתבדל מכולם בו בזמן. קדושה פירושה קדושת הגוף ולא רק קדושת הרוח והנפש. קדושה מצריכה משמעת וסדר, שליטה עצמית והתנגדות לדחפים. האתגר הגדול כאן הוא להנחיל את כל המעלות ותכונות האופי האלה לאומה שלמה, ולא רק למעטים נבחרים ויוצאים מן הכלל, ולהביא לכך שתתנהג בהתאם להן.
יעדים אלה של יושר פנימי והתנהגות נאותה צריכים להיות היעדים הלאומיים של העם היהודי וסימן ההיכר של החברה שלנו. חברות אחרות מבקשות למצוא גדולה ונצחיות במעטים נבחרים. לא כן החברה היהודית, שבה כל מי שהוא חלק מבית בישראל נתבע להשיג את היעדים האלה. הדרישה להיות גוי קדוש אינה מוגבל רק לבית הכנסת או לבית המדרש. אנו נדרשים להיות גוי קדוש בכל תחומי החיים, בבית ובשוק, במסדרונות הממשלה שלנו וביחסינו לממשלות אחרות. זאת תוכנית הפעולה שקיבלנו בהר סיני לפני אלפי שנים, תוכנית שאנחנו עדיין מחויבים לפעול לפיה עד עצם היום הזה.
שבת שלום,
הרב דוב בערל וויין
 

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.