Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

פרשת מקץ


העובדה שהתורה בחרה להשתמש במילה "מקץ" במקום המילה "אחרי" הולידה פרשנויות רבות. הרבנים אומרים שהמילה "קץ" מסמלת לא רק שינוי במסגרת הזמן אלא גם שינוי חד ומעבר מהמצב שהיה בעבר למצב שונה לגמרי, אפילו כניסה לעידן אחר. החלומות של פרעה מסמלים לא רק את העובדה שחלפו שנתיים מאז שיוסף נשלח לכלא אלא גם מבשרים שמצב חדש בתכלית עומד להיווצר, מצב שישפיע, מטבע הדברים, על חייהם של פרעה ושל יוסף. אחת התכונות של יוסף, כשרואים את סיפורו מבעד לעדשות של בתורה, היא היכולת שלו להסתגל לנסיבות המשתנות בלי לאבד את ביטחונו העצמי ואת אמונתו העזה. גם כשהוא בבור עם נחשים ועקרבים ומתחנן על חייו בפני אחיו, הוא נשאר יוסף, בעל חלומות אופטימי ובטוח בעצמו. הוא אחרי שהוא נמכר לעבדות במצרים וכישוריו ומרצו מביאים אותו למעמד חשוב בבית פוטיפר, בשום שלב אין הוא זונח את אמונתו בעצמו ואת האמונה שחלומותיו יתגשמו. החלום שאביו ואחיו יכירו לבסוף בגדולתו ובקדושתו עוזר לו שלא ליפול ברשתה של אשת פוטיפר. גם בכלא הוא נשאר מומחה לחלומות, ולא רק לחלומותיו אלא גם לחלומותיהם של אחרים. הסתגלותו לתהפוכות הגורל, הטובות וגם הרעות, ויכולתו להישאר יוסף הצדיק כל חייו הן התכונות שמבדילות אותו מן השאר בסיפור הזה ומקנות לו מעמד של צדיק לנצח.

יוסף הוא סמל לסיפורו של העם היהודי. בעולם שבו מיליארדי אנשים נמנים עם דתות אחרות, בעולם של רדיפות ורציחות, בעולם של קשיים ואתגרים מתמידים ונסיבות משתנות, בעולם שבו אימפריות ומעצמות קמות ונופלות, העם היהודי לא השתנה ונשאר בטוח בעצמו ודבק באמונה שחלומותיו יתגשמו לבסוף. העולם החיצוני טעה לא פעם כשראה בעקשנות וביכולת של היהודים להסתגל שחצנות. (זוכרים את דבריו של דה-גול על ישראל והיהודים אחרי מלחמת ששת הימים?) קצת מטריד שהיחידים שמפרשים חלומות בעולמנו, שאימה, חומרנות והיעדר משמעות כובלים אותו, הם היהודים והערכים היהודיים שהולידו דתות אחרות ודחפו את התרבות האנושית קדימה. מדינת ישראל והתחדשות התורה בחלק משמעותי בעולם היהודי, גם לנוכח שנאה איומה, אפליה והתבוללות מחקות את היכולת של יוסף להישאר יוסף למרות כל השינויים החלים בחייו או בחברה שסביבו. גם הדור שלנו נולד בתקופה של "מקץ", בסיומו של עידן ובראשיתו של עולם חדש לגמרי מבחינת הפוליטיקה, הטכנולוגיה ותקשורת ההמונים. העולם של הנוסטלגיה איננו עוד ולא ישוב. איך נסתגל למציאות החדשה של קיומנו ועם זאת נישאר נאמנים למורשתנו ולהגשמת החלומות שלנו מקדמת דנא

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.