Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

בראשית


  

יש הרבה שיעורים מוסריים שאפשר ללמוד מסיפור הבריאה כפי שהוא מסופר לנו בפרשת השבוע וגם בפרשה של השבוע הבא, פרשת נח. אחת התובנות הרלוונטיות והמועילות ביותר נוגעת ליחסים שבין האנושות לממלכת החי ושאר עולם הטבע.
לפי המסורת היהודית, אדם וחווה וצאצאיהם המיידיים היו צמחוניים, אנשים שהתקיימו מפירות וצמחים, מיבולה השופע של האדמה. לפי המסורת הרבנית הלכה ממלכת החי בעקבות המין האנושי ונמנעה גם היא מהרג יצורים אחרים על מנת לספק את צורכי המזון היומיים שלה. האריה אכל כמו הפיל, הנמר כמו הג'ירפה. בקיצור, ממלכת החי חיקתה את המין האנושי.
רק אחרי מבול והתחלת קיום אנושי ברמה נמוכה יותר התיר הקב"ה לבני האדם, לנח ולצאצאיו, להיות אוכלי בשר ולהרוג בעלי חיים לצורך מאכל ולמטרות אחרות. חז"ל אומרים לנו שגם הפעם השינוי הזה בהתנהגות האדם הוליד שינוי גם בהתנהגות בעלי החיים. עכשיו כבר היו טורפים קטלניים שארבו ליצורים אחרים וטרפו אותם.
היהדות רואה בבני אדם את נזר הבריאה, שיאו של התהליך. התנהגות האדם משפיעה על התנהגות בעלי החיים. אלה שמתכחשים לקיום הבורא חושבים שהמצב הפוך, שהתנהגות בעלי החיים משפיעה על התנהגות בני האדם והציוויליזציה. בשבילם, בני האדם אינם יצורים יוצאי דופן או ייחודיים. האדם הוא רק אריה מסוכן יותר.
הנביא ישעיהו בתיאור המרהיב והמרגש שהוא מתאר את העידן האוטופי, את אחרית הימים, אומר שאריה עם גדי ירבץ, והמלחמה בין האומות לא תהיה עוד אפשרית. הרמב"ם בוחר לראות את הנבואה הזאת כאלגוריה ולא לקבל את הדברים כפשוטם. הוא מפרש אותה כך שהאומות החזקות יחדלו לכפות את רצונן על אומות עניות וחלשות יותר ויפסיקו לאלץ אותן לוותר ויתורים לא הוגנים.
זה עולה בקנה אחד עם האמירה שהטבע לא ישתנה בשום דרך, אפילו בימות המשיח, באחרית הימים. אך יש הרבה מפרשים וחכמים גדולים שדוחים את התפיסה הלא-מלהיבה הזאת של ימות המשיח, כפי שהרמב"ם רואה אותם. הם מציגים תפיסה אחרת ואומרים חד-משמעית שהטבע אכן ישתנה וחיות טרף, כמו אריה ודוב, יחזרו למצבן בזמן הבריאה, ישובו להיות אוכלי עשב בלבד.
 
נדמה שגם פה יש הנחה שבני האדם, כשיוותרו על המלחמות ועל האלימות בימות המשיח, יחדלו מלאכול בשר של בעלי חיים, והאנושות הצמחונית הזאת תשפיע על עולם החי ותגרום לו להתנהג כמוה. הבעיה היחידה שנשארת היא מה נעשה עם קורבנות בעלי החיים במקדש בירושלים.
לשאלה זו מוצעות תשובות שונות, אבל קל להבין שזה נושא אזוטרי ואיש אינו יודע באמת איך ייראה העולם בימות המשיח. עם זאת, אין ספק שהיהדות טוענת שממלכת החי הולכת בעקבות ההתנהגות של האנושות ולא ההיפך.
שבת שלום,
הרב דוב בערל וויין

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.