Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

פנחס


  

בתוך כל העצבות והחרדה שעדיין עוטפת אותנו בישראל ובכל העולם היהודי כולו, נכנס סיפורו של פנחס, הקנאי הצדיק, שמקבל משמים שכר על מעשה הקנאות והאלימות שלו, כשאנחנו עדיין מתאוששים ממעשי הרצח, מהטילים ומהאבדות שספגנו לאחרונה. אז איך אנחנו אמורים להבין את התקרית המתמיהה הזאת שמסופרת לנו בתורתנו הקדושה?
מהתלמוד אנחנו למדים שרק בעזרת התערבות משמים הצליח פנחס להרוג את הנסיכה המדיינית ואת מנהיג שבט שמעון ולהימלט משם חי. והעובדה שהקב"ה, כביכול, מושיט לפנחס יד של ידידות, כהונה, שלום ומעמד בהחלט מעידה על כך שהקב"ה מסכים עם המעשה שעשה פנחס.
למרות הזאת, הדעה של התלמוד והמסורת היהודית היא שמעשה הקנאות של פנחס הוא מעשה הקנאות היחיד שיש להעריץ. כל מעשה אחר של קנאות חד-צדדית בחברה היהודית בדורות מאוחרים יותר זוכה לגינוי. אליהו הנביא, שלפי המסורת היהודית מזוהה עם פנחס, נענש משמים ונדרש למתן את קנאותו ואת מעשיו הנואשים כלפי ההתנהגות הרעה של עם ישראל בתקופתו. אדרבא, הוא אפילו מקבל תפקיד להיות נוכח בכל ברית מילה ובכל סדר פסח ולהיות הנביא של הפיוס ושל גאולת ישראל.
אליהו הנביא משמש כעד לנאמנות של העם היהודי ולרציפותו. למעשה, הקנאות שלו מתועלת לאפיק חיובי ונצחי של טוב. כך אליהו הנביא הוא ההגשמה של ההתחייבות של הקב"ה לפנחס לשלום, לאצילות ולגדולה לעולמי עד. התיעול הזה של אנרגיית הקנאות למטרות חיוביות הוא לב לבה של ההתחייבות של הקב"ה לפנחס.
התלמוד מלמד אותנו שאיננו יכולים להתקיים כבני אדם בעולם הזה אם אנחנו מנסים לחסל לגמרי את התכונות השליליות שלנו, את היצר הרע שלנו. לכן המשימה שלנו היא לתעל את התכונות והכוחות השליליים שמגדירים אותנו כבני אדם לאפיקים חיוביים ולמעשים מועילים.
אחת החולשות היסודיות של דתות אחרות היא הניסיון שלהן לשלול לגמרי את הדחפים הטבעיים שהם חלק מטבע האדם. פרישות וזמנים ארוכים של מדיטציה אינם הדרך להגיע להתחזקות רוחנית שמאריכה ימים ולרציפות אנושית. ניצול האינסטינקטים שלנו והאנרגיה שלנו לעשיית מעשים טובים ולפעילות קדושה - זה מה שהתורה רוצה מאתנו.
את הקנאות של פנחס ואליהו יש לנצל למטרות טובות - כהונה ושירות הציבור, חמלה ואחדות יהודית, נצח ושליחות קדושה. השינוי שחל בפנחס כשהוא הופך מאיש של אלימות לאיש של שלום הוא הוא המסר של התורה בפרשת השבוע. התורה מספרת לנו את סיפור פנחס על מנת ללמד אותנו ששינוי כזה הוא אפשרי ואפילו חיוני למען טובת העם היהודי והאנושות בכלל. לפי הסיפור היהודי פנחס נעשה אליהו, ואליהו נעשה מבשר הגאולה ונצח ישראל.
שבת שלום,
הרב דב בערל וויין

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.