Rabbi Wein.com The Voice of Jewish History

Rabbi Wein’s Weekly Blog
 Printer Friendly

פרשת בהר-בחוקותיסיום ספר ויקרא,  שאותו אנחנו מציינים השבוע בקריאת הפרשיות בהר ובחוקותי,
נותן לי הזדמנות לסקור את הספר החשוב הזה. ספר ויקרא, אולי יותר מכל חומש אחר
בתורה, עוסק בפרטים ובעניינים טכניים לכאורה. המילה "בחוקותי" עצמה רומזת
שמדובר בחוקים ובמצוות שלא תמיד ניתן להן הסבר רציונלי או מובן לאדם.  כפי שיש
חוקי טבע ורפואה שקיימים בעולם ושניתן להוכיח אותם באופן אמפירי, ועם זאת, אין
הם מובנים לנו ואין לנו הסבר רציונלי לקיומם.  כך גם בעולם הרוחני. יש בתורה חוקים קבועים ופרטים טכניים שאין להם הסבר הגיוני, ואף-על-פי-כן הם הבסיס לקיומו של אותו
עולם קדוש ולתפקודו. ספר ויקרא מספק לנו הצצה לעולם זה ולמצוות ולחוקים המפעילים אותו.

חשיבות העבודה במקדש והדרישות הנלוות להקרבת קרבנות, החובות והתפקידים
המיוחדים של הכהנים בכלל ושל הכהן הגדול ממלאים חלק נכבד מספר ויקרא. נכללים
בו גם חוקים בדבר מחלת הצרעת, מחלה שפוגעת בבני אדם, בבגדיהם ובבתיהם. בפרשת קדושים יש מספר המצוות הגדול ביותר מכל פרשות התורה, ובקריאת התורה השבוע אנחנו למדים על שנת השמיטה ועל המגבלות שהתורה מטילה על מכירה וקנייה של אדמות בארץ. פרטים ועניינים טכניים ממלאים את ספר ויקרא, ולכן הוא קשה להבנה ולהסבר.

עם זה, כולנו יודעים שבחיים, כמו בהסכמים, הפרטים הם הכול.  רעיונות מרוממים
ונשגבים, תקוות גדולות ושאיפות עלולים להשתבש כשמנסים ליישם אותם בגלל פרטים
קטנים. התורה שבעל-פה שניתנה לעם ישראל יחד עם התורה שבכתב מכילה את כל
הפרטים הנחוצים ליישום הרעיונות הגדולים וכללי המוסר שיש בתורה בחיי היומיום
של היהודים.  ספר ויקרא מסתיים בכוונה בפרשת בחוקותי כי בחוקים, במצוות התורה שקשה לנו יותר מכול להבין ולהסביר, מצויים הפרטים שמאפשרים לעולם הרוחני הגדול של התורה לפעול. אין פלא, לפיכך, שהתורה מזהירה אותנו בפרשת השבוע שהתעלמות
מהחוקים או הפרתם תביא אחריה בהכרח אסון ועצב.

כל ההיסטוריה היהודית מעידה על כלל ברזל זה, גם אם הוא נראה מסתורי לחלק מהיהודים. משום כך ספר ויקרא הוא ספר שחשוב שנלמד ונבין, כי רק באמצעות
המצוות המסתוריות והפרטים שמוצגים בספר זה מצטיירת התמונה השלמה של התורה,
ורק מתוכם יכולים לצמוח יעדיה וערכיה. בעולם הטבע ובחיי היומיום אנחנו רגילים לקבל חוקים ומנהגים שאינם מובנים לנו לגמרי, משום שברור לנו שיש בהם תועלת. גם בעולם
הרוחני של היהדות אנחנו מצווים להתנהג באופן דומה, כי החוקים והפרטים שאיננו מסוגלים להבין עד הסוף הם, למרות זאת,  הבסיס לקיום העם היהודי ולהישגיו.

 שבת שלום
רבי ברל ויין

Subscribe to our blog via email or RSS to get more posts like this one.